Lista de Cursuri Top Quality Management

Curs Autorizat CAFFPA

Curs Auditor in Domeniul Calitatii (click pentru detalii)


Cursul se adreseaza persoanelor care urmeaza proiecteze/revizuiasca documentatia si implementeze sisteme de management al calitatii conform ISO 9001:2015 sau celor care doresc sa efectueze audituri in domeniul calitatii, de prima parte, secunda si terta parte, in conformitate cu standardele ISO 9001:2015 si ISO 19011:2011.

Tematica pe scurt


 • - Structura si continutul standardelor din seria ISO 9000 si terminologia caracteristica sistemelor de management al calitatii si auditului acestor sisteme;
 • - Implementarea sistemelor de management al calitatii conform cerintelor ISO 9001:2015;
 • - Principiile auditului in conformitate cu Ghidul de audit al sistemelor de management ISO 19011:2011;
 • - Planificarea, realizarea, controlul si luarea masurilor de imbunatatire (PDCA) in procesul de audit;
 • - Audituri orientate pe procese; Tehnici si instrumente de lucru ale auditorului si gestionarea situatiilor de audit.

Curs Autorizat CAFFPA

Curs Manager al Sistemelor de Management al Calitatii (click pentru detalii)


Cursul se adreseaza atat persoanelor care proiecteza documentatia si implementeaza sisteme de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001:2015 cat si acelora care doresc sa aplice tehnicile si instrumentele managementului calitatii pentru a determina cresterea performantei organizatiei.

Tematica pe scurt


 • - Standardele de referinta ale sistemului de management al calitatii;
 • - Implementarea sistemului de management al calitatii intr-o organizatie, in conformitate cu ISO 9001:2015;
 • - Procesele de management, de planificare, de realizare si suport;
 • - Evaluarea performantei sistemului de management al calitatii si costurile calitatii;
 • - Tehnicile si instrumentele managementului calitatii.

Curs Autorizat CAFFPA

Curs Auditor Intern de Mediu (click pentru detalii)

Cursul se adreseaza persoanelor care urmeaza proiecteze/revizuiasca documentatia si implementeze sisteme de management al calitatii conform ISO 14001:2015 sau celor care doresc sa efectueze audituri de prima parte, secunda si terta parte, in conformitate cu standardele ISO 14001:2015 si ISO 19011:2011.Tematica pe scurt


 • - Structura si continutul standardelor din seria ISO 14000 si terminologia caracteristica sistemelor de management al mediului, reglementari in domeniul managementului de mediu (EMAS);
 • - Implementarea sistemelor de management de mediu conform cerintelor ISO 14001:2015;
 • - Identificarea riscurilor de mediu;
 • - Principiile auditului in conformitate cu Ghidul de audit al sistemelor de management ISO 19011:2011;
 • - Planificarea, realizarea, controlul si luarea masurilor de imbunatatire (PDCA) in procesul de audit;
 • - Audituri orientate pe procese; Tehnici si instrumente de lucru ale auditorului si gestionarea situatiilor de audit.

Curs Autorizat CAFFPA

Curs Manager in Domeniul Sigurantei Alimentare HACCP si ISO 22000 (click pentru detalii)

Cursul se adreseaza persoanelor care activeaza in domeniul alimentar, in cadrul departamentului HACCP sau celor responsabile cu siguranta alimentara din cadrul organizatiei.Tematica pe scurt


 • - Notiuni generale privind calitatea produselor alimentare si managementul calitatii;
 • - Sistemul HACCP: istoric, evolutie, definitie, principii, implementare sistem;
 • - Analiza HACCP: definire pericol, risc, metode de lucru ce stau la baza identificarii punctelor critice de control;
 • - Intocmire plan HACCP si trasabilitate;
 • - Prezentarea cerintelor standardului ISO 22000;
 • - Relatia dintre ISO 9001 si ISO 22000.

Curs Autorizat CAFFPA

Curs Managementul deseurilor (click pentru detalii)


In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 92/26.08.2021, art. 23, alin.(4): "Pentru indeplinirea obligatiilor legale privind gestionarea deseurilor, titularul unei activitati, pentru care autoritatea competenta pentru protectia mediului a emis o autorizatie de mediu/autorizatie integrata de mediu, are obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane." Conform alin. (5) "Persoanele desemnate, prevazute la alin.(4), trebuie sa fie instruite in domeniul prevenirii generarii de deseuri si al managementului deseurilor, inclusiv in domeniul substantelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfectionare si specializare recunoscute la nivel national conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si completarile ulterioare." Nerespectarea art. 23, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei!

Tematica pe scurt


 • - Reglementari privind managementul deseurilor. OUG nr.92/2021 privind regimul deseurilor;
 • - Noutati in domeniul gestionarii eficiente a deseurilor generate de modificarile legislative la nivelul UE transpuse in legislatia nationala; obligatii derivate din acquis-ul UE de a crea cadrul necesar si predictibil pentru autoritatile locale si mediul privat pentru stimularea performantei si a concurentei echitabile;
 • - Managementul operational al compartimentului de mediu - responsabilitati privind evidenta gestiunii deseurilor (HG nr. 856/2002 si conexe); transportul deseurilor nepericuloase si periculoase (HG nr. 1061/2008 si conexe).
 • - Abordarea sistemica in contextul exigentelor legislative si a principiilor dezvoltarii durabile. Monitorizarea si raportarea in domeniul managementului deseurilor;
 • - Programe de masuri pentru prevenirea si reducerea generarii de deseuri;
 • - Auditul de deseuri intre obligativitate si necesitate.

Curs Autorizat CAFFPA

Curs Manager de Proiect (click pentru detalii)

Programul de instruire se adreseaza persoanelor care doresc sa acumuleze cunostinte si abilitati in domeniul managementului de proiecte. La curs au acces persoanele cu studii superioare absolvite cu diploma de licenta si acopera tematica necesara pentru ocuparea unui post de Manager de proiect, indiferent de tipul de proiect si/sau domeniul de activitate in care activeaza.Tematica pe scurt


 • - Managementul de proiect in contextul organizational;
 • - Identificarea proiectului si stabilirea obiectivelor;
 • - Managementul financiar al proiectelor;
 • - Managementul calitatii proiectelor;
 • - Managementul riscului in proiecte;
 • - Managementul echipei de proiect;
 • - Managementul resurselor materiale si al achizitiilor in proiecte.

Curs Autorizat CAFFPA

Curs Manager de Risc (click pentru detalii)

Cursul se adreseaza personalului implicat in activitatea de management al riscurilor si tuturor persoanelor care doresc sa-si dezvolte competente noi in domeniul analizei si administrarii riscurilor din organizatia in care activeaza.


Tematica pe scurt


 • - Notiuni generale despre riscuri si managementul riscurilor, clasificarea riscurilor;
 • - Obiectivele urmarite in evaluare riscurilor;
 • - Identificarea, analiza si controlul riscurilor;
 • - Masuri de evitare si/sau diminuare a riscurilor;
 • - Gestionarea si transferul riscurilor.

Curs Autorizat CAFFPA

Curs Managementul Performantei - KPI Indicatori Cheie de Performanta (click pentru detalii)

Cursul se adreseaza personalului organizatiilor care nu mai vor un sistem de evaluare anost si nefunctional ci vor sa creeze conditiile propice pentru cresterea performantei


Tematica pe scurt


 • - Performanta si indicatorii de performanta KPI;
 • - Dezvoltarea de KPI Dashboards si Scorecards;
 • - Generarea de valoare folosind KPI;
 • - Performanta departamentala si organizationala.

Curs Autorizat CAFFPA

Curs Auditor Intern (click pentru detalii)

Temele abordate in cadrul cursului vizeaza organizarea si desfasurarea activitatii de audit intern in vederea examinarii obiective a activitatilor si rezultatelor unei companii pentru o mai buna planificare strategica.Tematica pe scurt


 • - Modelul de audit intern - Elementele structurii standardelor IPPF;
 • - Mediul de Control (Modelul COSO);
 • - Planificarea activitatii de audit;
 • - Procesul de Audit;
 • - Managementul riscurilor.

Curs Autorizat CAFFPA

Curs Auditor Intern in Sector Public (click pentru detalii)

Cursul se adreseaza persoanelor ce deruleaza sau isi doresc sa deruleze activitati in domeniul auditului public intern si este structurat conform cerintelor Legii 191/2011 pentru modificarea si completarea Legii 672/2002 privind auditul public intern si HG 1259/2012, Capitol IV, Art. 20, privind formarea profesionala a auditorilor interni care activeaza in domeniul public.Tematica pe scurt


 • - HG nr. 1086/2013 privind exercitarea activitatii de audit public intern;
 • - Planificarea si derularea activitatii de audit intern;
 • - Realizarea interventiei la fata locului. Colectarea probelor de audit;
 • - Tehnica de elaborare a fisei de identificare si analiza a problemei (FIAP);
 • - Elaborarea raportului de audit intern.

Curs Autorizat CAFFPA

Curs Control Intern Managerial si Managementul Riscurilor Entitatilor Publice (click pentru detalii)Temele abordate in cadrul cursului sunt in concordanta cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 si Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 200/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si cu Hotararea nr. 173/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul si urmareste etapele implementarii sistemului de control intern/managerial avand la baza Standardele de control intern/managerial.

Tematica pe scurt


 • - Conceptul si organizarea sistemului de control intern managerial in institutii publice;
 • - Standardele 1 - 16 de control intern managerial in institutiile publice;
 • - Proiectarea si implementarea sistemului de control intern in institutiile publice.

Curs Autorizat CAFFPA

Curs Prevenirea si Combaterea coruptiei prin implementarea sistemelor de management anti-mita - ISO 37001 (click pentru detalii)

Sistemul de management anti-mita conform SR ISO 37001:2017 ofera asigurari managementului, angajatilor, clientilor si altor parti interesate ca entitatea ia masuri rezonabile pentru prevenirea, detectarea si gestionarea adecvata a riscului de luare de mita.

Tematica pe scurt


 • - Documentarea si implementarea sistemului de management anti-mita in cadrul organizatiei;
 • - Investigarea preventiva pentru evaluarea riscului de mituire;
 • - Controale financiare si nefinanciare pentru gestionarea riscului de mituire;
 • - Investigarea si tratarea cazurilor de mituire.

Curs Autorizat CAFFPA

Curs Implementarea si Evaluarea Sistemului de Control Intern (click pentru detalii)

Subiectele abordate in cadrul acestui curs vizeaza familiarizarea participantilor cu privire la utilizarea metodologiei COSO de stabilire a controalelor interne pe cele 5 componente de baza ale sistemului. Caracterul practic intensiv deriva din intelegerea deplina a implementarii Sistemului de Control Intern, fiind dezbatute tematici ample, incepand cu definirea obiectivelor proceselor si pana la stabilirea si evaluarea controalelor eficiente in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite.Tematica pe scurt


 • - Componentele Sistemului de Control Intern (COSO);
 • - Diferenta dintre soft controls si hard controls;
 • - Procesul de control intern din organizatie;
 • - Controale pentru diminuarea riscurilor;
 • - Semnalele fraudei. Controale antifrauda;
 • - Stabilirea Sistemului de Control Intern.

Curs Autorizat CAFFPA

Proiectarea, Realizarea si Administrarea Bazelor de Date (click pentru detalii)

Cursul de specializare isi propune sa transmita cursantului incepator toate cunostintele de baza referitoare la lucrul cu bazele de date, respectiv sistemele de gestiune a bazelor de date.

Tematica pe scurt


 • - Administrarea si securitatea bazelor de date;
 • - MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle Application Express;
 • - Aplicatii si proiect practic.

Curs Autorizat CAFFPA

Auditul Intern al Sistemului de Management al Securitatii Informatiei - ISO 27001 (click pentru detalii)

Cursul este ideal pentru persoanele care doresc sa devenina auditori pentru sistemul de management al securitatii informatiei in cadrul organizatiei. Acestia vor invata cum sa conduca un audit al sistemului de management al securitatii informatiei intr-un mod profesionist in conformitate cu cerintele standardelor ISO 19011:2018 si SR ISO/IEC 27007:2016.

Tematica pe scurt


 • - Prezentarea seriei de standarde ISO 27000;
 • - Auditul conform ISO 19011:2018 si ISO 27007:2016;
 • - Abordari practice/studii de caz de pentru auditarea sistemelor de management al securitatii informatiei (SMSI) implementat conform ISO 27001:2018;

Curs Certificat TQM

Curs Leadership si Managementul Echipei de Inalta Performanta (click pentru detalii)

Cursul vine in intampinarea celor care ocupa functii manageriale si care doresc sa creeze un cadru propice muncii eficiente in echipa. Programul de formare se adreseaza persoanelor interesate de imbunatatirea nivelului de performanta atins de catre echipa din care fac parte prin descoperirea diferitelor tehnici si metode de comunicare si motivare.

Tematica pe scurt


 • - Profilul unui leader;
 • - Modelul situational de leadership;
 • - Leaderul si munca in echipa;
 • - Modele functionale in leadership.

Curs Certificat Top Quality Management

Curs Administrator de Condominii (click pentru detalii)

Cursul de calificare profesinala ADMINISTRATOR DE CONDOMINII este obligatoriu conform Legii nr. 196/2018, art. 106, respectiv persoanele care nu detin certificat de calificare, din ianuarie 2021 nu mai pot ocupa functia de administrator condominii la asociatia de proprietari.

Tematica pe scurt


 • - Modulul 1: Pregatire juridica, fiscala si financiar contabila;
 • - Modulul 2: Pregatire tehnico-administrativa;
 • - Modulul 3: Managementul asociatiei de proprietari

De ce sa investesti
intr-un program de formare

Cursuri autorizate pentru companii Top Quality Management

Te-ai gandit vreodata ce poti castiga prin participarea la un curs de formare profesionala pentru adulti, organizat si desfasurat intr-un mod profesionist si un mediu optim?

Perfectionarea profesionala permanenta reprezinta o conditie esentiala pentru cei ce doresc sa performeze.

Dupa absolvirea unui program de formare profesionala, poti avea nenumarate avantaje, dintre care enumeram: marirea bagajului de cunostinte in domeniul ales, dezvoltarea competentelor si abilitatilor, cresterea randamentului la locul de munca, descoperirea de noi posibilitati, interactiunea cu alte persoane ce au acelasi obiective, interese, asteptari, certificat de absolvire recunoscut atat in tara, cat si in statele membre UE.

Autorizatii CAFFPA

Cursuri Auditor Calitate autorizate ANC la Top Quality Management

Autorizatie Auditor Calitate

Cursuri Managementul securitatii informatiei ISO 27001 autorizate ANC la Top Quality Management

Autorizatie Manager Securitatea Informatiei

Cursuri Auditor Intern Public autorizate ANC la Top Quality Management

Autorizatie Auditor Intern Public

Cursuri Auditor Intern autorizate ANC la Top Quality Management

Autorizatie Auditor Intern

Cursuri Expert prevenire si combatere a coruptiei autorizate ANC la Top Quality Management

Autorizatie Expert prevenire si combatere a coruptiei

Cursuri Managementul Sigurantei Alimentare HACCP si ISO 22000 autorizate ANC la Top Quality Management

Autorizatie Manager Siguranta Alimentara

Cursuri Managementul Proiectelor autorizate ANC la Top Quality Management

Autorizatie Manager Proiect

Cursuri Baze de Date autorizate ANC la Top Quality Management

Autorizatie Administrator Baze de Date

Cursuri Protectia datelor GDPR autorizate ANC la Top Quality Management

Autorizatie Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal

Cursuri Publicitate si Relatii Publice autorizate ANC la Top Quality Management

Autorizatie Asistent Relatii Publice

Cursuri Manager Imbunatatire Procese autorizate ANC la Top Quality Management

Autorizatie Manager Imbunatatire Procese

Cursuri Administrator condominii autorizate ANC la Top Quality Management

Autorizatie Administrator Condominii

Cursuri Managementul Calitatii autorizate ANC la Top Quality Management

Autorizatie Manager Calitate

Cursuri Specialist in Planificarea, Controlul si Raportarea Performantei Economice autorizate ANC la Top Quality Management

Autorizatie Specialist in Planificarea, Controlul si Raportarea Performantei Economice

Certificate

Certificat absolvire cursuri autorizate ANC la Top Quality Management

Certificat de Absolvire

Certificat de calificare cursuri autorizate ANC la Top Quality Management

Certificat de Calificare

Organizarea Cursurilor

Cursuri intensive de zi
Cursuri Open si On-line se desfasoara in zilele lucratoare ale saptamanii, cate 8 ore/zi, in intervalul orar 9.30 - 17.30.

Se adreseaza persoanelor care doresc sa parcurga programele de formare intr-un timp cat mai scurt.

Cursuri serale
Acest tip de cursuri se desfasoara in sistem on-line in zilele lucratoare ale saptamanii, incepand cu ora 17.30.

Se adreseaza persoanelor care au un program de lucru incarcat si doresc sa studieze de luni pana vineri, dupa orele de serviciu.

Cursuri de Weekend
Acest tip de cursuri de desfasoara in zilele de vineri seara, sambata si duminica.

Se adreseaza persoanelor cu un program foarte aglomerat in timpul saptamanii, acestea putand studia materia pe parcursul sfarsiturilor de saptamana (4 ore - vineri seara, 8 ore - sambata, 8 ore duminica).

Cursuri cu program flexibil pentru Companii
Top Quality Management poate organiza cursuri dedicate pentru Companii conform unui program flexibil in functie de programul si disponibilitatea salariatilor. Programele de formare profesionala se pot organiza la sediul companiilor, in sistem on-line sincron sau in alte localitati, in functie de preferinte.

In cazul cursurilor pentru Companii, o grupa se formeaza cu minimum 10 participanti.

Inscrierea la Cursuri
Pentru inscriere, va rugam sa accesati sectiunea Inscriere cursuri (click pentru detalii) si sa urmati pasii specificati.

Cursurile incep cu o grupa de minim 10 persoane.

Daca se va intruni numarul de participanti, veti primi un mail cu toate detaliile organizatorice, cu cateva zile inainte de perioada programata.

Daca nu se intruneste numarul de cursanti, cursul se va amana si veti fi inscris in mod automat pentru urmatoarea perioada.